Androkom Derneği

KÖYLERİMİZ

KÖYLERİMİZ

HOZAT KÖYLERİ

Balkaynar · Beşelma · Buzlupınar · Çaytaşı · Çığırlı · Dalören · Dervişcemal · Geçimli · İnköy · Karabakır · Karacaköy · Karaçavuş · Kavuktepe · Sarısaltık · Taşıtlı · Kardelen · Türktanır · Uzundal

Akpınar · Alancık · Altınçevre · Bilekli · Boydaş · Çağlarca · Kalecik · Koruköy · Kozluca · Kurukaymak · Yenidoğdu · Yüceldi

 1. Balkaynar Köyün yerli halk arasındaki adı Cemolardır. Hozat ilçesine 5km uzaklıktadır.Dağlık bir bölgenin içinde kalmaktadır.Aşağı tarafında çakılı çeşmeninde yer aldığı bir dere bulunmaktadır.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2008

54

2000

58

1997

84

 1. Beşelma: Beşelma, eskı adı Hopik TİR. Hozat ilçesine 12km uzaklıktadır.

Yıllara göre köy nüfus

2008

23

2000

16

1997

33

 1. Buzlupınar: Buzlupınar, eskı adı Kirnik’tir. Hozat ilçesine 12km uzaklıktadır.Köy iki mezradan oluşur.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2008

67

2000

53

1997

116

4- Çaytaşı, eski adı Lolantaner dir. Hozat ilçesine 5km uzaklıktadır.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2000

119

1990

279

1985

440

5- Çığırlı, eski adı Zimiq, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. Çığırlı köyünün eski adı zımek dir. Anlamı kuzeye bakan çukur yerdir. 1938 öncesi 300 hane kürt, 40 hane ermeni hanesinin mevcut olduğu yaşlıları tarafından rivayet edilmekte olup şu anda Alevi-Zaza halkından meydana gelmektedir. Genelde Şeyhasanlı ZAZA aşiretinin Abasanlı kolundandırlar . Köyde eskiden 12 kilise ve hamam olduğu söylenmektedir. Ama Ermenilerin sürülmesinden sonra bunlar sökülüp çeşme ve evlerde kullanılmıştır. Şu anda köyde yaşayan alevilerin köye yerleşmesi tam olarak bilinmemektedir.. Köy diğer aşiretler tarafından birkaç kez yağmalanmıştır. 1938 Dersim kati

liamı sırasında köy yakılmış ve insanlar Hopik diye bilinen bölgede katledilmiştir. Bu olayda çok az kişi kurtulmuştur.Köy halkı, Kürt Zaza milliyetine mensup olup, köy halkının ana dili Kürtçedir

Yıllara göre köy nüfus verileri

2007

64

2000

84

1997

129

6- Dalören, eski adı Pakire, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. Yapılan araştırmalarda V.yüzyıla kadar uzanan belgelerde Torut –Pakire köylerinin bulunduğu alanlarda Ermeni Pakraduni BAGRATDLI Hanedanlığı kuruldu.M.S.426, 1.Aşot Pakraduni, Hanedanlığının ilk kralı olduğu tarih kayıtlarda anlaşılmaktadır. Ayrıca, Torut Köyü’nün bulunduğu alanda da TROMORİ adında bir kentin mevcudiyetinde de bahsi edilmektedir. VIII. yüzyıldan sonra Pakraduni Hanedanlığı, Arap egemenliğinde yarı özerk bir sistemle temsil edildi. Bu temsili yet sırasında Pakraduni Hanedanlığı dönem, dönem Hani Ani Krallığı dışındaki Ermenileri de temsil etti. XI.yüzyıldan sonra Pakraduni Hanedanlığı yarı özerk konumunu kaybederek siyasi varlığı sona erdi 1045. Bu günkü Pakıra-Pakire adının bu hanedanlık ile ilişkili olasılığı vardır.

Hozat ilçesine 12km uzaklıktadır.Sultan seyit diye bilinen bir tepenin eteğinde kurulmuştur.

2008

52

2000

52

1997

118

7- Dervişcemal, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. Hozat ilçesine 8km uzaklıktadır.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2008

113

2000

115

1997

111

8- Geçimli, eskı adı Ergan, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski ismi Ergandır ve Ermenice uzun anlamındadır ve köyde Romalılardan bir kilise bulunmaktadır. Hozat ilçesine 8km uzaklıktadır.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2007

2000

109

1997

119

9- İnköy, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı en büyük köydür.

İn köyü adını köyün 2km güney batısındaki M.S. üçüncü yüz yılda hıristiyanlığın yayılma döneminde şimdiki ismi İn Kalesi İn delikleri mağara kilisesi olarak kullanıldığı araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Ve İn köyü bölgeye yerleşen Akkoyunlular döneminde kurulan şimdiki yerin ismini İnköyü olarak belirlemişlerdir.

1938 Dersim harekatında ikiyüz civarındaki çocuk, kadın, erkek ve yaşlı demeden öldürülen Pilvenk köylülerine ait toplu mezar bulunmakta.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2007

245

2000

149

1997

216

10- Karabakır, eski adı Bargini, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihçe

Kürt-Alevi köyüdür.Eski bir yerleşim birimi olan köy, osmanlı kaynaklarında Bargini ekrad olarak geçmektedir.Kürtçenin Kurmanci lehçesini konuşan köy halkı Axucan ocağına mensuptur ve köyün tamamı Alevidir. Osmanlı kayıtlarında geçen Bargini ekrad terimi Bargini Kürtleri anlamındadır, Arapça ve Osmanlıcada Kürt Ekrad demek olup Kürtlerden bahsedilirken Arapça Ekrad terimi kullanılır, Türklerden bahsedilirken Etrak teriminin kullanıldığı gibi.Köyün bağlı bulunduğu Hozat isminin Kürtçesi ise Xozat olup orijinal söyleniş biçiminin H ile olmayıp gırtlaktan söylenen X harfiyledir.

Hozat ilçesine 20km uzaklıktadır.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2008

153

2000

113

1997

132

11-Karacaköy, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür.

Hozatın Karaca köyü, Sarı Saltukluların kurduğu ve yaşadığı bir köydür.

Sağman Sancak beyi Keyhüsrev Saltukun oğlu Seyyit 1.Kasım, Mal-mülk ve idari görevler istemeyip, büyük dedesi Sarı Saltuk’un köyüne Ağveren yerleşti. 1.Seyyit Kasım Saltuk’un soyu, Dersim’in dağlık bölgesine yerleşmiş olduğu için, Çemişkezek, Pertek, Sağman ve Mecingert sancaklarındaki Saltukluların akıbetine uğrayıp sürgün edilmedi. 1.Seyyit Kasım’ın bir oğlu oldu. Büyük dedesi Şerif Hızır Sarı Saltuk’a atfen adını Hıdır koydu. Seyyit Hıdır’ın da 1.Seyyit Nesimi adında bir oğlu oldu. 1.Seyyit Nesimi, Karaca köyüne bir “kom” küçük baş hayvan ahırı yaptı. Vefat edince Ağveren köyüne gömüldü. Onun oğulları Karaca köyünü kurdular. 1566 Tarihli Osmanlı Tahrir kayıtlarında Karaca köyü henüz kurulmamış. Onun soyu çoğalarak Karaca’yı büyük ve yörenin önemli bir köyü haline getirdiler.

Hozat ilçesine 5km uzaklıktadır.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2007

200

2000

28

1997

40

12- Karaçavuş, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. Hozat ilçesine 13km uzaklıktadır.-BOŞALTILMIŞTIR

13- Kavuktepe ZANKİREK , Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. Köylüler, kökenlerinin Tunceli ilinin Ovacık ilçesinden geldiğini aktarırlar. Buna göre, Ovacıktan yaklaşık 400 yıl önce Khewo Kevan-Mavililer aşiretine mensup Sım isimli bir bey Kavuktepeye gelerek burayı yurt edinmiştir.

Hozat ilçesine 15km uzaklıktadır.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2007

2000

46

1997

104

14- Sarısaltık, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür.DERİK köyü.

Hozat ilçesine8 km uzaklıktadır.

15- Taşıtlı, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür.TORUT

Hozat ilçesine 15km uzaklıktadır.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2007

64

2000

37

1997

63

16-Kardelen, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. Köyün esli adı Tauq Tavukdur.2004 yılında Kardelen adını almıştır. Hozat ilçesine 6km uzaklıktadır.

17- Türktanır, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. Hozat ilçesine 6km uzaklıktadır.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2007

2000

145

1997

134

18- Uzundal, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür.XOŞAN Hozat ilçesine 6km uzaklıktadır.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2010

2

2000

14

1997

19- Akpınar, eski adı Ağzunik, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. Akpınar köyü eski adıyla Ağzunik ya da Azgonik olarak bilinir. Köyün tarihi dokusunda daha çok Osmanlı öncesi izlere rastlanmaktadır. Anadolu Selçuklu dönemine ait izler genellikle hayvan başı figürleri ve mezar taşlarıdır. Ancak daha yoğun olarak bugünkü Ermenilerin ataları olarak bilinen Urartuların egenliğinin izleri bulunmaktadır.[2] Yereleşim yeri olarak tam tespit edilemese de köyün içinde bulunan yaklaşık 10 adet kayaya oyulmuş mağara köyün yerleşim yeri olarak epey eski olduğu sonucu çıkmaktadır. Bunun yanında köyün sınırları içinde kalıntıları mevcut 4 adet kilise bulunmaktadır.

Hozat ilçesine 24km uzaklıktadır.

ıllara göre köy nüfus verileri

2008

94

2000

65

1997

89

19- Alancık, eskı adı Puxami, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. Hozat ilçesine 7km uzaklıktadır.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2008

74

2000

66

1997

99

20- Altınçevre, eski adı İnciğa, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı İnciğa olup çok şirin birköy olduğu için inci tanesi gibidir manasındadır. Köy yeni adını 1950 lerden sonra ki isim değişikliklerinden sonra Altınçevre ismini almış olup ismi gibide çevresi yeşilliklerle kaplı iki yanından dereler geçen meyve ve sebze yetiştiren cevizinin besin değeri yüksek olan bir köydür.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2008

97

2000

130

1997

155

21- Bilekli, eski adı Mixsor, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. Hozat ilçesine 20km uzaklıktadır.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2007

43

2000

144

1997

211

22- Boydaş, eski adı Samosi, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür.1994 yılında terör nedeniyle boşaltılmıştır.Köyde konuşulan diller türkçe ve zazacadır.Kökeni oldukça eskiye dayanan köy Horasan bölgesinden göç eden türk aşiretlerince kurulmuştur. Hozat ilçesine 10km uzaklıktadır.BOŞALTILMIŞTIR

23- Çağlarca bucak merkezi, eski adı Peyik, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. Çağlarca nahiyesinin eski adı Peyiktir. Norşin, Sümülke, Urcek, Hopağaç ve Peyik olmak üzere beş yerleşim biriminden oluşmaktadır. Köyün, en eski yerleşim birimi Norşin mezrasıdır. 1518 tarihli Osmanlı Tahrir kayıtlarında Türkmen yerleşim yeri olarak gözükmektedir. 1850lerde Ferhat ve Karabali aşiretine mensup olah Şeyh Hasanlılar gelip yerleşmişler. Sümülke ve Hopağaç mezraları 1900lerin başlarında kurulmuş. Halen 80 hane civarında oturan aile var. İlçe merkezlerinde Yatılı Bölge Okullarının açılmasından sonra, köylerdeki okullar kapatılmıştır. Elektrik ve su şebekesi vardır. Hozat ilçesine 30km uzaklıktadır.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2007

127

2000

96

1997

278

23-Kalecik, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. Dört mezradan oluşmaktadır. Kalecik, Karataş, Seğedik, Hadişar... Mezralarından üçü; Karataş, Hadişar ve kalecik 1994te zorunlu göçe tabi tutulmuştur. Hozat ilçesine 36 Km. uzaklıktadır.

24- Koruköy, eski adı Qori, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür.BOŞALTILMIŞTIR Hozat ilçesine 10km uzaklıktadır.

25- Kozluca, eski adı Qozqozluca, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1994 yılının Eylül-Ekim aylarında yakılarak boşaltılmıştır.

26- Kurukaymak, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür.Eski ismi Zoğardır. Hozat ilçesine 20 Km. uzaklıktadır. 1994 yılındaki köy boşaltmalarından dolayı İstanbul, Mersin, İzmir,Ankara,Tokat, Kayseri, Adana ve Avrupanın çeşitli ülkelerinde yaşamlarını sürdürmektedirler.

27- Yenidoğdu, eski adı Kilise, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür.

Hozat ilçesine 14km uzaklıktadır. Köy 3 küçük mezradan oluşmaktadır.Bunlar Kilise, Sorpiyan ve Potidir. Bu üç köy Yenidoğdu Köyünü oluşturlar ancak merkez Kilisedir.

Yıllara göre köy nüfus verileri

2008

220

2000

158

1997

236

28- Yüceldi, eski adı Sirtikan, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. , Hozat ilçesine 14km uzaklıktadır.BOŞALTILMIŞTIR

HOZAT HAKKINDA
64x64

Tarihçe

Devamı...
64x64

Coğrafik Konum

Devamı...
64x64

Ekonomik Durum

Devamı...
64x64

Yemek Kültürü

Devamı...
64x64

Mahalle Muhtarları

Devamı...
64x64

KÖYLERİMİZ

Devamı...
64x64

Nöbetçi Eczaneler

Devamı...


Başkanımız

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

 • BAŞKANIMIZ
 • KARDEŞ BELEDİYEDEN ARAÇ YARDIMI
 • BELEDİYEMİZDEN FİDAN DAĞITIMI
 • BELEDİYE HİZMET BİNAMIZ
 • 2014 Munzur Festivali
 • HİZMETLER
 • YENİ CENAZE ARACI
 • YENİ İMAR YOLU ÇALIŞMASI
 • ALTYAPI ÇALIŞMASI
 • PARKE ONARIM ÇALIŞMALARI
 • KİCK BOX GECESİ HOZAT
 • OVACIK GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
 • TBB DEN BELEDİYEMİZE HİBE ARAC
 • SU ŞEBEKESİ DÖŞEME ÇALIŞMALARIMIZ