Androkom Derneği

Müdürlükler

Müdürlükler

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ: * 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanına bağlı olarak çalıĢan bir birimdir. Belediye Meclis Toplantılarının 5393 Sayılı Belediye Kanununda ve 09/10/2005 tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclis Yönetmeliğinde öngörülen Ģekilde gerçekleĢtirilmesi için gerekli iĢlemleri yürütür. Belediye Meclis Üyelerine zimmetle göndermek, meclis tutanaklarını, kararlarını ve karar özetlerini yasaya uygun Ģekilde düzenlemek, imzalatmak, meclis defterine iĢlemek, Belediye Meclisince alınan kararların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi gereğince Mülki Ġdare Amirliğine gönderilmesi. * Belediye Encümen toplantılarının yasaya uygun olarak gerçekleĢtirilmesi yönünde gerekli çalıĢmalarını yürütür. Belediye Encümen gündemini hazırlamak, kararlarını yazmak, deftere iĢlemek ve kararların uygulamaya geçirilmesi için ilgili birimlere dağıtımını yapmak. * Kurum dıĢından gelen resmi yazı ve dilekçeleri cevaplamak, ilgili birimlerin resmi yazı ve dilekçelerinin zimmetle, adi ve taahhütlü posta ile gideceği yere ulaĢımın sağlamak 8 * Aylık ve Üç ayda bir Valilik Makamı Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğüne personel çizelgeleri, Türkiye ĠĢ Kurumuna aylık olarak iĢ gücü çizelgelerini göndermek. * Belediyemizde görev yapan memur ve iĢçilere ait kiĢisel dosyaları kayıt altına alınması, özlük, izin, görevlendirme, görev değiĢiklikleri, emeklilik, intibak, kademe ilerlemesi, sicil raporları Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. * Belediye Encümen toplantısı her hafa Salı günü yapılmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 35. maddesi gereğince ldquo; Belediye BaĢkanı acil durumlarda Encümeni toplantıya çağırabilirrdquo; hükmü ile acil durumlarda da Belediye Encümeninin toplanarak karar almasını sağlar. E

KURUMSAL
64x64

Vizyon Misyon

Devamı...
64x64

Hedefimiz

Devamı...
64x64

Temel İlkelerimiz

Devamı...
64x64

Temel Değerlerimiz

Devamı...
64x64

Organizasyon Şeması

Devamı...
64x64

Başkan Yardımcıları

Devamı...
64x64

Müdürlükler

Devamı...
64x64

Belediye Encümeni

Devamı...


Başkanımız

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

 • BAŞKANIMIZ
 • KARDEŞ BELEDİYEDEN ARAÇ YARDIMI
 • BELEDİYEMİZDEN FİDAN DAĞITIMI
 • BELEDİYE HİZMET BİNAMIZ
 • 2014 Munzur Festivali
 • HİZMETLER
 • YENİ CENAZE ARACI
 • YENİ İMAR YOLU ÇALIŞMASI
 • ALTYAPI ÇALIŞMASI
 • PARKE ONARIM ÇALIŞMALARI
 • KİCK BOX GECESİ HOZAT
 • OVACIK GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
 • TBB DEN BELEDİYEMİZE HİBE ARAC
 • SU ŞEBEKESİ DÖŞEME ÇALIŞMALARIMIZ